1. Het aanbod van collectieve voorzieningen, ESB, jrg. 65, 2 januari 1980, pp. 15-21
 2. Prestatiebegroting op proef; een tussenstand, Openbare Uitgaven, jrg. 12, december 1980, pp. 298-307
 3. Wetenschapsbeleid en wetenschapsbudget, ESB, jrg. 66, 24 juni 1981, pp. 612-614
 4. De verzorgingsstaat tussen solidariteit en belastingweerstand, ESB, jrg. 67, 24 februari 1982, pp. 210-213
 5. Voorwaardelijke financiering van onderzoek, ESB, jrg. 68, 16 februari 1983, pp. 163-165
 6. Van smalle marges naar malle charges; over de symbolisering van het overheidsbeleid, Beleid & Maatschappij, jrg. 10, maart 1983, pp. 65-75 en 86
 7. Wetenschappelijk onderzoek als economisch goed, Openbare Uitgaven, jrg. 15, oktober 1983, pp. 291-304
 8. Besluitvorming over bezuinigingen; de universiteiten als casus, ESB, jrg. 69, 7 maart 1984, pp. 43-44
 9. Een vraagbeleid inzake wetenschappelijk onderzoek, ESB, jrg. 70, 6 februari 1985, pp. 144-146, en naschrift, ESB, jrg. 70, 22 mei 1985, p. 508
 10. Mancur Olsen. De logica van groei en stagnatie, Intermediair, jrg. 22, 25 april 1986, pp. 7-13, herdrukt in Intermediair-België, 26 september 1986, pp. 1-11, en in: J.W. de Beus en F. Vuijsje (red.): Politieke economie, Utrecht, Spectrum, 1987, pp. 34-48
 11. Het meten van weten, ESB, jrg. 71, 16 juli 1986, pp. 705-707
 12. De organisatie van het onderzoekbestel; beleidsvoering en besluitvorming in een gelaagd systeem, Beleid & Maatschappij, jrg. 13, juli/augustus 1986, pp. 197-203
 13. De Nederlandse universiteiten op weg naar meer eigenmeesterschap; de betekenis van de HOAK-beleidsconceptie voor de bestuurskracht van de universiteiten en voor hun verhouding tot de rijksoverheid, in: P.B. Boorsma, C. de Hart en F.A. van Vught (red.), Versterking bestuur universiteiten en hogescholen: beperkingen en mogelijkheden, Den Haag, Vuga, 1987, pp. 33-50
 14. Geldstromen in onderzoeksland(en), in: Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven/ P.R. Heij (red.), Wetenschappelijk onderzoek: besturing en bekostiging, Den Haag, Staatsuitgeverij, 1987, pp. 19-26
 15. Certificering, openbaarheid en forum; over de mechanismen van rekenschap en verantwoording bij fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jrg. 7, maart 1989, pp. 11-20
 16. Functie en organisatie van de tweede geldstroom in het licht van het nationale wetenschapsbeleid, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jrg. 8, maart 1990, pp. 11-20
 17. Emerging Issues in Demographic Research; an Introduction, in: C.A. Hazeu and G.A.B. Frinking (eds.): Emerging Issues in Demographic Research, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1990, pp. 1-7
 18. ′Model′-bekostiging van het hoger onderwijs, Openbare Uitgaven, jrg. 22, augustus 1990, pp. 165–177
 19. Nieuwe bekostigingssystemen voor hoger onderwijs, in: P. de Vries (red.), Bekostiging en doelmatigheid in het hoger onderwijs, Culemborg, Lemna, 1990, pp. 61-74
 20. Universitaire onderzoekscholen. Niet honderd of tien, maar honderd én tien, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jrg. 8, december 1990, pp. 142-149
 21. Research Policy and the Shaping of Research Schools in the Netherlands, Higher Education Management, vol. 3, no. 3, November 1991, pp. 283–291
 22. Promoties als de bekostigingssleutel van onderzoek?, Openbare Uitgaven, jrg. 24, april 1992, pp. 92–97
 23. Research Schools and the Post-Doctorate in the Netherlands, in: Eurodoct 91 colloquium proceedings, France, 1992
 24. Research Councils: Buffers under Cross Pressures (Response to the commentary of Maurice Kogan), Higher Education Management, vol. 4, no. 2, July 1992, pp. 258–259
 25. Changing Patterns in the Funding of University Education and Research; the Case of the Netherlands, in: P.G. Altbach and D.B. Johnstone, International Perspectives on Funding of Higher Education, New York, Garland Publishing Inc., 1993, pp. 189-206 (met P.A. Lourens)
 26. Belang en beleid in de sociale zekerheid, ESB, jrg. 79, 8 juni 1994, pp. 524-527 (met D.J. Wolfson)
 27. Belang en beleid: naar een verantwoorde uitvoering van de werknemersverzekeringen, Beleid & Maatschappij, jrg. 21, oktober 1994, pp. 290-292
 28. Marktwerking in de sociale zekerheid, Openbare Uitgaven, jrg. 27,  januari 1995, pp. 22-30
 29. Arbeidsmarkt en hoger onderwijs in de toekomst, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jrg. 13, september 1995, pp. 183-191 (met K.W.H. van Beek)
 30. Een nieuwe Bijstandswet…en een nieuwe Sociale Dienst?, Openbare Uitgaven, jrg. 28, november 1996, pp. 274-283
 31. De sociale zekerheid van de 21e eeuw, Beleid & Maatschappij, jrg. 24, mei/juni 1997, pp. 151-154
 32. Werkgelegenheid en sociale zekerheid in de 21e eeuw, ESB, jrg. 82, 19 november 1997, pp. 876-879
 33. Van verzorgingsstaat naar ondernemende samenleving? Een interpretatie van een kwart eeuw hervormingen in de sociale zekerheid. Liberaal Reveil, jrg. 39, april 1998, pp. 70-79
 34. Economie en beleid: inleiding, in: F.J. Dietz en C.A. Hazeu (red.), Economie en beleid,  Amsterdam, Boom, 1998, pp. 11-22  (met F.J. Dietz)
 35. De orde in de polder: van ‘Dutch disease’ naar ‘Dutch cure’, in: F.J. Dietz en C.A. Hazeu (red.), Economie en beleid, Amsterdam, Boom, 1998, pp. 57-67
 36. De uitvoering van overheidsbeleid in transactiekostenperspectief, Openbare Uitgaven,  jrg. 31, januari 1999, pp. 22-30
 37. Is er toekomst voor ouderen op de arbeidsmarkt?, Geron. Tijdschrift voor Sociale Gerontologie, jrg. 1, juni 1999, pp. 5-13
 38. Sociale zekerheid en arbeidsmarkt: naar een steeds hechtere twee-eenheid, in: P.B. Lehning (red.), De beleidsagenda 2000: strijdpunten op het breukvlak van twee eeuwen, Bussum, Coutinho, 2000, pp. 178-193
 39. Sturingsmogelijkheden in het milieubeleid; een economisch-theoretisch perspectief, in: Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek, Verslagen van discussies met wetenschappers tijdens het NMP4-proces, Rijswijk, RMNO, 2000, pp. 92-98
 40. De gevolgen van doorgroei naar een vrijwel volledige arbeidsparticipatie, in: C.A. Hazeu, J.J.A. Eggelte en F.A.G. den Butter (red.), Naar een vrijwel volledige arbeidsparticipatie, WRR Werkdocument nr. 113, Den Haag, WRR, 2000, pp. 7-32 (met F.A.G. den Butter)
 41. Doorgroei arbeidsdeelname mogelijk?, ESB, jrg. 85, 8 september 2000, pp. 684-686 (met F.A.G. den Butter)
 42. ZW en WAO knelpunt voor verdere participatiedoorgroei, Openbare Uitgaven, jrg. 32, oktober 2000, pp. 213-220
 43. De wenselijkheid van participatiedoorgroei, Zeggenschap. Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, jrg. 11, december 2000, pp. 4-7
 44. Sturingsmogelijkheden in het milieubeleid; een institutioneel-economisch perspectief, Milieu. Tijdschrift voor Milieukunde, jrg. 15, 2000, nr. 5, pp. 241-252
 45. De beleidsmogelijkheden voor verdere doorgroei van de arbeidsparticipatie, Openbaar Bestuur, jrg. 11, 2001, nr. 1, pp. 26-29
 46. De economie van de politiek; over de principalen en agenten in een democratisch staatsbestel, Tijdschrift voor Politieke Economie, jrg. 22, 2001, nr. 4, pp. 70-90 (met J.J.A. Eggelte)
 47. Diversiteit in overheidsbeleid; reactie op Tecena-startnotitie, in: Tecena, Gender en diversiteit in het overheidsbeleid, Den Haag, SZW, 2001, pp. 29-31
 48. Donner over de WAO: het gezondheidsknelpunt opgelost?, Openbare Uitgaven, jrg. 33, augustus 2001, pp. 172-179
 49. Een WAO die werkt: prikkels in plaats van arbitrage, ESB, jrg. 87, 1 maart 2002, pp. 164-167 (met F.A.G. den Butter); herdrukt in: Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (M.F. Cornet, R.H.J. Mosch en I. Waterreus, red.), KVS jaarboek 2001-2002, Rotterdam, pp. 124-130
 50. Mededinging: opsplitsen moet kunnen, ESB, jrg. 87, 29 maart 2002, pp. 254-255
 51. De betekenis van ICT voor wetenschappelijk onderzoek, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jrg. 20, 2002, nr. 1, pp. 18-31
 52. Wetenschappelijk onderzoek en de universiteiten in de informatiesamenleving, TH@MA. Tijdschrift voor Hoger onderwijs & Management, jrg. 9, 2002, nr. 3, pp. 47-51
 53. De toekomst van de WAO bij een verouderende bevolking. Meer prikkels voor arbeidsintegratie gevraagd, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg. 18, 2002, nr. 3, pp. 244-256
 54. Voortgezette participatiegroei op de lange termijn; een scenarioverkenning van de mogelijkheden en opgaven, in: H. Maassen van den Brink en W. Salverda. (red.), De Nederlandse ArbeidsmarktDag 2002, 2002, pp. 51-63
 55. Beschäftigung und institutionelle Reformen im niederländischen Polder-Modell. Strategische Alternativen für die beiden nächsten Jahrzehnte, in: U. Blien en F.A.G. den Butter (Hrsg.), Institutionelle Rahmenbedingungen für Beschäftigungspolitik in den Niederlanden und in Deutschland, Nürnberg, IAB, BeitrAB 262, 2002, pp. 83-105 (met F.A.G. den Butter)
 56. Informatiegoederen: marktwerking, marktfalen en motieven voor overheidsbeleid, Tijdschrift voor Politieke Economie, jrg. 24, 2002, nr. 2, pp. 39-60
 57. Arbeidsmarkt- en sociaal beleid in Europa; tussen coördinatie en concurrentie, in: C.A. Hazeu en G.J. Kronjee (red.), De vitaliteit van de nationale staat in een internationaliserende wereld, Groningen, Wolters-Noordhoff, 2002, pp. 111-126 (met F.A.G. den Butter)
 58. De lange weg naar een internationaal milieubeleid, in: C.A. Hazeu en G.J. Kronjee (red.), De vitaliteit van de nationale staat in een internationaliserende wereld, Groningen, Wolters-Noordhoff, 2002, pp. 189-206 (met I.J. Schoonenboom)
 59. De sociale zekerheid voor een verouderende bevolking; meer prikkels voor arbeidsdeelname gevraagd, in: J. Berghman, A. Nagelkerke, C.J.L. Boos, R. Doeschot en G. Vonk (red.), Honderd jaar sociale zekerheid in Nederland, Delft, Eburon, 2003, pp. 265-278
 60. Labour participation and institutional reform in the Dutch polder model. Policy options for the next two decades, in: WRR-Voorstudie, 2003 (met F.A.G. den Butter)
 61. Rio, Johannesburg, Waterloo?, ESB, jrg. 88, nr. 4399, 2003, p. 147
 62. Van milieubeleid naar duurzaamheidsbeleid; winst voor het milieu?, Bestuurswetenschappen, jrg. 58, 2003, nr. 5, pp. 427-432
 63. Naar nieuwe wegen in het milieubeleid, Nieuwsbrief Milieu & Economie, 2003, jrg. 17, nr. 4, pp. 12-14
 64. Is sociaal kapitaal een collectief goed?, in: A.P. Ros en H.R.J. Vollebergh (red.) Ontwikkeling en overheid. Opstellen aangeboden aan prof.dr. P.A. Cornelisse, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2003, pp. 115-124
 65. Werkt het, past het, mag het, en hoort het? De kernvragen van beleidsvorming, toegepast op milieubeleid, Bestuurskunde, jrg. 13, maart 2004, nr. 2, pp. 55-65 (met A.C. Hemerijck)
 66. Institutionele economie, transactiekosten en principaal-agent-relaties, in: R.P. van den Dool en P. Kavelaars (red.) Buitengewone verdiensten. Opstellen aangeboden aan dr. D.A. Albregtse ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, Rotterdam, Erasmus Universiteit, 2004, pp. 99-107
 67. Een zaak van niveau. De schakelfunctie van de nationale overheid in het Europese milieubeleid, Beleidswetenschap, jrg. 18, 2004, nr. 2, pp. 99-117 (met H. Dijstelbloem en F. den Hond)
 68. De nieuwe institutionele economie; een leerstuk in opkomst, Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, jrg. 104, nr. 3, juni 2004, pp. 132-135
 69. Van neoklassieke theorie naar transactiekostentheorie, Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, jrg. 104, nr. 4, augustus 2004, pp. 188-191
 70. Democratie in lagen, Socialisme & Democratie, jrg. 61, nr. 9, september 2004, pp. 18-25 (met A.C. Hemerijck)
 71. Nabije democratie, in: E.R. Engelen en M. Sie Dhian Ho (red.) De staat van de democratie. Democratie voorbij de staat, WRR Verkenning nr. 4, Amsterdam: Amsterdam University Publishers, 2004, pp. 79-93.
 72. De toekomst in het licht van het nu, hoofdstuk 18 in: P.A. van der Duin, C.A. Hazeu, P. Rademaker en I.J. Schoonenboom (red.) Vijfentwintig jaar later. De toekomstverkenning van de WRR uit 1977 als leerproces, Amsterdam, Amsterdam University Press, pp. 193-202 (met P.A. van der Duin)
 73. Woningcorporaties: arm leven; rijk sterven?, Tijdschrift voor Openbare Financiën, jrg. 36, nr. 4, 2004, pp. 188-198.
 74. Institutionele economie en het belang van informatie. Verzekeringen en oude auto’s als illustraties, Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, jrg. 104, nr. 5, oktober 2004, pp. 257-260
 75. Alternatieven goedkoper dan sloop en herbouw, Vitale stad (Thema Sociaal en fysiek samen op weg), jrg. 7, november 2004, pp. 18-19 (met M. Jager-Vreugdenhil)
 76. Mijn favoriete klassieker: Mancur Olson. The logic of collective action. Public goods and the theory of groups, Bestuurswetenschappen, jrg. 58, nr. 6, 2004, pp. 539-540.
 77. Indicators and policymaking, an ongoing learning process; also in the Netherlands, paper in Proceedings OECD Wold Forum on Key Indicators, Palermo, November 2004 (met W.J. Kuijken)
 78. De rol van vertrouwen en sociaal kapitaal in de institutionele economie, Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, jrg. 104, nr. 6, december 2004, pp. 312-315
 79. Groeten uit Grollo. De stand van het platteland in Nederland, Tijdschrift voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek van de Landbouw, jrg. 19, nr. 4, 2004, pp. 217-223.
 80. Inleiding, in: C.A. Hazeu, N.G.J. Boonstra, M. Jager-Vreugdenhil en P. Winsemius, Buurtinitiatieven en buurtbeleid in Nederland anno 2004. Analyse van een veldonderzoek van 28 casussen, WRR Webpublicaties nr. 9, Amsterdam, Pallas Publications, 2005, pp. 9-12
 81. Tussen prijsprikkels en institutionele hervormingen, ESB, jrg. 90, Dossier Ontkoppeling van milieu en economie, 2 juni 2005, pp. D17-D19 (met F.J. Dietz)
 82. Het voortdurende succes van het Ierse superpoldermodel, ESB, jrg. 90, 17 juni 2005, pp. 278-279
 83. Eigenverantwoordelijkheidsrecessie, ESB, jrg. 90, 12 augustus 2005, p. 364.
 84. Meer indicatoren; beter beleid?, Openbaar Bestuur, jrg. 15, nr. 10, oktober 2005, pp. 34-36
 85. De politieke economie van de ontslagbescherming, ESB, jrg. 91, 5 mei 2006, p. 216
 86. The future revisited. Looking back at The next 25 years by the Netherlands Scientific Council for Government Policy (WRR), Futures, June 2006, vol. 38, no. 5, pp. 235-246 (met P.A. van der Duin, P. Rademaker en I.J. Schoonenboom)
 87. Wet maatschappelijke ondersteuning, in: C.A. de Kam en A.P. Ros, red., Jaarboek Overheidsfinanciën 2006, Den Haag: Sdu, pp. 163-176
 88. Taal is geen neutrale categorie; het begrip duurzaamheid als illustratie, in: W. Asbeek Brusse, W.B.H.J. van de Donk en J.C.I. de Pree (red.) Laten we wel wezen…Liber amicorum Jan Schoonenboom, Den Haag: WRR, 2006, pp. 101-106
 89. Marktwerking in de sociale zekerheid: risico’s en ruimte, ESB, jrg. 91, Dossier Markt in werking, december 2006, pp. 48-52
 90. Dealing with the future in economics, in: P.A. van der Duin, ed., Knowing tomorrow? How science deals with the future, Delft: Eburon Academic Publishers, 2007, ISBN 978-90-5972, pp. 59-70
 91. Reactie op: Nederland in het krachtenveld van globalisering, ESB, jrg. 92, Dossier Globalisering, juli 2007, p. 59
 92. Het toekomstconcept in de economie, ESB, jrg. 92, 24 augustus 2007, pp. 491-493
 93. Een advies voor minister Vogelaar: speel Sinterklaas in plaats van Atlas!, Bestuurswetenschappen, jrg. 62, rubriek Lokaal, augustus 2008, pp. 80-83
 94. De verstoorde woningmarkt, ESB, jrg. 93, 5 september 2008, pp. 532-534
 95. Empowerment. Groot beleid op kleine schaal, Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 14e jrg., december 2008, pp. 12-16
 96. On the use of studies of the future for organizational change in Dutch government Ministries, Foresight, 2010, vol. 12, no. 4, pp. 23-36 (with P.A. van der Duin, J.C.M. Dirven, F.J.G. van de Linde and P. Rademaker)
 97. Overheidsbeleid en toekomst, Openbaar Bestuur, Tijdschrift voor Beleid, Organisatie en Politiek, jrg. 20, mei 2010, nr. 5 , pp. 25-29
 98. De besluitvorming over de AOW-leeftijd, in: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (red. Michiel Blom en Dirk Scheele), Het profijt van de solidariteit. Draagvlak voor herziening in het stelsel van werk en inkomen, Den Haag: Ministerie van SZW, pp. 90-101
 99. Zeven misvattingen over solidariteit, herverdeling, verzorgingsstaat en de rol van de overheid, in: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (red. Michiel Blom en Dirk Scheele), Het profijt van de solidariteit. Draagvlak voor herziening in het stelsel van werk en inkomen, Den Haag: Ministerie van SZW, pp. 137-147
 100. Besluitvorming over AOW-leeftijd, Openbaar Bestuur, Tijdschrift voor Beleid, Organisatie en Politiek, jrg. 20, september 2010, nr. 9, pp. 33-36
 101. Democratie en vertrouwelijkheid, Openbaar Bestuur, Tijdschrift voor Beleid, Organisatie & Politiek, jrg. 21, nr. 12, december 2011, pp. 35-38
 102. De crisis, de bank en de wet, Tijdschrift voor Openbare Financiën, jrg. 43, 2012, nr. 2, pp. 138-148
 103. Het Rijnlandse model revisited?, Civis Mundi. Tijdschrift voor Politiek, Filosofie en Cultuur, jrg. 50, september 2011, pp.
 104. Reservedenken over houdbare Europese samenwerking: vertrouwen als sleutelinstitutie. Een institutioneel-economische benadering, in: G. Dijkstra, H. Klaassen en P. Marks (red.), Liber amicorum voor prof.dr. Kees van Paridon ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar economie bij het Department of Public Administration and Sociology van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam: Spitz, 2017, pp. 79-87