1.  Begeleiding OTB-onderzoek t.b.v. Ministerie van VROM over functiemenging in wijken en sociale veiligheid 

 • opdrachtgever en periode: Ministerie van VROM; januari – oktober 2007

2.  Schrijven, uitbrengen en promoten boek: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken (mei 2007 verschenen bij Uitgeverij Coutinho, Bussum).

3.  Schrijven essay in opdracht Ministerie van VROM/minister voor Wonen, Werken en Integratie over Empowerment in wijken

 • opdrachtgever en periode: Ministerie van VROM; januari – juli 2008 publicaties naar aanleiding van dit essay:
  • C.A. Hazeu, Een advies voor minister Vogelaar: speel Sinterklaas in plaats van Atlas!, Bestuurswetenschappen, jrg. 62, rubriek Lokaal, augustus 2008, pp. 80-83
  • C.A. Hazeu, De verstoorde woningmarkt, ESB, jrg. 93, 5 september 2008, pp. 532-534
  • C.A. Hazeu, Empowerment in wijken. Groot beleid op kleine schaal, Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 14e jrg., december 2008, pp. 12-16

4.  Participatie in expertbijeenkomst over scenario’s toekomstige knelpunten op de woningmarkt

 • opdrachtgever en periode: VROM; 25 september 2008

5.  Opdracht Quick Scan Rijksdienst voor de Toekomst/inventarisatie departementale toekomstverkenningen en Organisational Foresight

 • opdrachtgever en periode: Ministerie van Binnenlandse Zaken/Programma Vernieuwing Rijksdienst/Project Rijksdienst voor de Toekomst; januari - juni 2009
  • Interviews houden, rapport schrijven, expert opinion
  • Eindrapportage: J.M.C. Dirven, P.A. van der Duin, C.A. Hazeu, E.J.G. van de Linde en P. Rademaker (juni 2009) Vele wegen leiden naar Rome. Organiseren en toekomstverkennen bij de rijksoverheid, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken
  • Presentatie en bespreking alle voorstudies project Rijksdienst van de Toekomst, rondetafelbijeenkomst Ministerie van Binnenlandse Zaken, 8 september 2009

6.  Projectcoördinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag, van het Raadsproject ‘Praktijken van Toekomstverkenning’

 • opdrachtgever en periode: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, juni 2009 – januari 2010
  • (1) De lijnen voor het project uitzetten, inhoudelijk en qua personele en logistieke uitvoering, inclusief projectplanning, (2) het coachen van het projectteam op dagelijkse basis, en (3) medeauteur van de tekst van de WRR-Verkenning no. 24 ‘Uit zicht: toekomstverkennen met beleid’ (2010) en andere teksten
  • Chair Session ’Knowledge and Future Research’, RMNO-International Conference ‘To a Knowledge Democracy’, Leiden, 26 augustus 2009

7.  Bijdragen aan het project ‘De toekomst van de solidariteit’ (Conferenties, bundel) opdrachtgever en periode: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mei – september 2010

8.  Schrijven Verkenning ‘Juridisering in de agrosector’

 • opdrachtgever en periode: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit; in uitvoering met het Landbouweconomisch Instituut (LEI-Wageningen UR)
  augustus - december 2010

9.   Lid Redactieraad vakblad Bestuurswetenschappen

10. Lid Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Vlaanderen (sinds 1 december 2006)

 • Taken: oordelen en adviezen uitbrengen aan de Vlaamse Regering over de macro-doelmatigheid van nieuwe opleidingen, de tijdelijke erkenning van opleidingen na negatief oordeel over de accreditatie, wijzigingen in de naam en de aard van bestaande opleidingen, edg. In het kader van de kwaliteitszorg keurt de Erkenningscommissie ook de samenstelling van visitatiecommissies goed.

11.  Expert in de Expertcommissie voor Centra voor Innovatief Vakmanschapvoor (CIV’s) voor de EL&I-topsectoren Agrofood en Tuinbouw & Agromaterialen. De expertcommissie is samengesteld door het Platform Bèta Techniek in overleg met het ministerie van EL&I. Taak: het beoordelen van de business cases in verschillende fasen. Juli, oktober 2012

12. Expert in de Expertcommissie voor Centra voor Innovatief Vakmanschapvoor (CIV’s) voor de EL&I-topsectoren Agrofood en Tuinbouw & Agromaterialen.

 • De expertcommissie is samengesteld door het Platform Bèta Techniek in overleg met het ministerie van EL&I. Taak: het beoordelen van de business cases in verschillende fasen. Juli, oktober 2012

13. Arbeidsrechtelijk advies aan ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, najaar 2012

14. Expert in de Expertcommissie Centers of Expertise in het hoger beroepsonderwijs in het groene domein

 • De expertcommissie is samengesteld door het Platform Bèta Techniek in overleg met het ministerie van Economische Zaken. Taak: Voorschouw van de (vijf) voorstellen, interviews met de indieners, presentatie en terugkoppeling naar de indieners. Maart/april 2013.

15. Expert in de Expertcommissie Centers of Expertise in het hoger beroepsonderwijs ter beoordeling van de voorstellen Energy en Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen

 • De expertcommissie is samengesteld door het Platform Bèta Techniek in overleg met het ministerie van Economische Zaken. Taak: Voorschouw van de (twee) voorstellen, presentatie en terugkoppeling naar de indieners. Mei/juni 2013.

16. Expert in de Expertcommissie Center of Expertise in het hoger beroepsonderwijs Sustainable Electric Energy (SEECE) aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

 • De expertcommissie is samengesteld door het Platform Bèta Techniek in overleg met het ministerie van Economische Zaken. Taak: Sterkte/zwakte-analyse van het voorstel, presentatie en terugkoppeling naar de indieners. Juni/juli 2013.

17. Expert in de Expertcommissie Centrum voor Innovatief Vakmanschap in de topsector Agri & Food

 • De expertcommissie is samengesteld door het Platform Bèta Techniek in overleg met het ministerie van Economische Zaken. Taak: Beoordeling van het voorstel, presentatie en terugkoppeling naar de indieners. Juni/juli 2013.

18. Expert in de Expertcommissie Centers of Expertise in het hoger beroepsonderwijs Sustainable Mainport Innovation van de Hogeschool Rotterdam e.a.

 • De expertcommissie is samengesteld door het Platform Bèta Techniek in overleg met het ministerie van Economische Zaken. Taak: Sterkte/zwakte-analyse van het voorstel, interviews met de indieners, presentatie en terugkoppeling naar de indieners. Juni/juli 2013.

19. Expert in de Expertcommissie Centers of Expertise in het hoger beroepsonderwijs Persoonlijk Meesterschap van zes samenwerkende Hogescholen

 • De expertcommissie is samengesteld door het Platform Bèta Techniek in overleg met het ministerie van Economische Zaken. Taak: Sterkte/zwakte-analyse van het voorstel, presentatie en terugkoppeling naar de indieners. Oktober/november 2013.

20. Expert in de Expertcommissie Centers of Expertise in het hoger beroepsonderwijs High Tech Manufacturing and Materials van de Fontys Hogeschool Eindhoven

 • De expertcommissie is samengesteld door het Platform Bèta Techniek in overleg met het ministerie van Economische Zaken. Taak: Sterkte/zwakte-analyse van het voorstel, presentatie en terugkoppeling naar de indieners. December 2013.

21.  Expert in de Expertcommissie Centers of Expertise in het hoger beroepsonderwijs: CoE Energy en en CoE Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen.

 • De expertcommissie is samengesteld door het Platform Bèta Techniek in overleg met het ministerie van Economische Zaken. Taak: Sterkte/zwakte-analyse van het voorstel, presentatie en terugkoppeling naar de indieners. Maart/april 2014.

22.  Expert ten behoeve van het Platform Bèta Techniek in het kader van het Regionale Investeringsfonds MBO. Het betreft de beoordeling van de aanvragen:

 • Graafschap College/Alliander ‘De moderne monteur
 • BedrijfsEducatie Nederland ‘Leren en participeren in je eigen wijk’
 • Deltion College/Nehem KMC ‘Techcovery FRIS’

Taak: Businessplannen en regionale visies van de aanvragers beoordelen en feedback geven. Mei/juni 2014.

23.  Expert in de Expertcommissie Centra voor Innovatief Vakmanschap in het middelbaar beroepsonderwijs voor de Audit & Monitor van de ‘tweede generatie’ CIV’s, voor het Teclab Education and Learning Centre (Eindhoven), en voor Passie voor Biobased (West-Brabant).

 • De Auditcommissie is samengesteld door het Platform Bèta Techniek in overleg met het ministerie van Economische Zaken. Taak: interviews met stakeholders, audit van de voortgang van de CIV’s, presentatie en terugkoppeling naar de indieners. Juni/juli 2014.

24.  Expert in de Expertcommissie Centra voor Innovatief Vakmanschap in het middelbaar beroepsonderwijs voor de ‘groene CIV’s: CIV Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en CIV Agri & Food.

 • De expertcommissie is samengesteld door het Platform Bèta Techniek in overleg met het ministerie van Economische Zaken. Taak: interviews met stakeholders, audit van de voortgang van de CIV’s, presentatie en terugkoppeling naar de CIV’s. September/oktober 2014.

25.  Expert ten behoeve van het Platform Bèta Techniek in het kader van de tweede ronde van het Regionale Investeringsfonds MBO. Het betreft de beoordeling van de aanvragen:

 • Graafschap College ‘Vooruitschakelen in de mobiliteitsbranche’
 •  MBO Rivierenland ‘Op weg naar een flexibel en toekomstbestendig MBO in Rivierenland’
 • Nimeto Utrecht ‘Excellent vastgoedonderhoud’
 • Wellant College ‘Urban Green Regio Rotterdam’

Taken: Beoordelen business plannen en regionale visies van de aanvragers, feedback geven in de vorm van een SWOT-analyse en presentatie, leiden brainstormsessie met de indieners. December 2014/januari 2015 

26. Expert in de Expertcommissie Centers of Expertise in het hoger beroepsonderwijs High Tech Manufacturing and Materials van de Fontys Hogeschool Eindhoven (en Venlo)

 • De expertcommissie is samengesteld door het Platform Bèta Techniek. Taak: sterkte/zwakte analyse van de ontwikkeling van het Center, presentatie en terugkoppeling naar het Center, feedbackrapport. Februari/maart 2015

27. Expert in de Expertcommissie Centers of Expertise in het hoger beroepsonderwijs KennisDistributieCentrum Logistiek (het landelijke KDC Logistiek en de zes afzonderlijke KDC’s)

 • De expertcommissie is samengesteld door het Platform Bèta Techniek. Taken: sterkte/zwakte analyses van de ontwikkeling van het landelijke Center en de zes afzonderlijke centra, interviews met stakeholders, presentatie en terugkoppeling naar het Center, feedbackrapport, advies aan PBT over functioneren netwerkcentra. Februari/april 2015

28. Expert in de Expertcommissie Centers of Expertise in het hoger beroepsonderwijs in het Groene domein

 • De expertcommissie is samengesteld door het Platform Bèta Techniek. Taken: sterkte/zwakte analyses van de centra in het Groene domein, interviews met de stakeholders, presentatie en terugkoppeling naar het centrum, advies aan PBT over functioneren netwerkcentra. Maart/april 2015.

29 en 30. Expert in de Expertcommissie Centers voor Innovatief Vakmanschap middelbaar beroepsonderwijs voor de twee CIV’s in het Groene Domein: Agri & Food, en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

 • .De Expertcommissie is samengesteld door het Platform Bèta Techniek in overleg met het ministerie van Economische Zaken. Taak: Monitor & Audit van de tweede generatie CIV’s, inclusief interviews met stakeholders, presentatie en terugkoppeling naar de Centers, feedbackrapport en investeringsadvies aan het PBT, augustus – september 2015. 

31 t/m 34. Expert in de Expertcommissies Centers voor Innovatief Vakmanschap middelbaar beroepsonderwijs voor vier CIV’s: (1) MBO Automotive Center, Helmond; (2) Maritieme Techniek, Rotterdam/Dordrecht; (3) Biobased Economy, ROC West-Brabant; en (4) Polymeren, Coatings en Composieten, Zwolle.

 • De Expertcommissies zijn samengesteld door het Platform Bèta Techniek in overleg met het ministerie van Economische Zaken. Taak: Monitor & Audit van de tweede generatie CIV’s, inclusief interviews met stakeholders, presentatie en terugkoppeling naar de Centers, feedbackrapporten en investeringsadvies aan het PBT, augustus – oktober 2015.

35. Expert ten behoeve van het Platform Bèta Techniek in het kader van de derde ronde van het Regionale Investeringsfonds MBO. Het betreft de beoordeling van de aanvrage:

 • Analyseren en beoordelen van het businessplan en de regionale visie tbv Zadkine College, Rotterdam, 'De Administratiefabriek', december 2015.

36. en 37. Expert in de Expertcommissie Centers voor Innovatief Vakmanschap middelbaar beroepsonderwijs voor de twee CIV’s in het Groene Domein: Agri & Food, en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

 • De Expertcommissie is samengesteld door het Platform Bèta Techniek in overleg met het ministerie van Economische Zaken. Taak: Monitor & Audit van de tweede generatie CIV’s, auditrapport, september - oktober 2016.

38. Onderzoeksvoorstel ‘Het basisinkomen: een overzicht van de belangrijkste literatuur, praktijkexperimenten, uitkomsten en maatschappelijke consequenties’ Opdrachtgever: Instituut GAK, september - oktober 2016.

39. en 40. Expert in de Expertcommissies Centers voor Innovatief Vakmanschap middelbaar beroepsonderwijs voor het CIV Maritieme Techniek en voor het CIV Biobased Economy.

 • De Expertcommissies zijn samengesteld door het Platform Bèta Techniek. Taak: Monitor & Audit van de tweede generatie CIV’s, auditrapport, presentatie en terugkoppeling naar het Center, oktober – november 2016.

41. Expert in de Expertcommissie Center voor Innovatief Vakmanschap middelbaar beroepsonderwijs voor Polymeren, Coatings en Composieten (PCC).

 • De Expertcommissie is samengesteld door het Platform Bèta Techniek. Taak: Monitor & Audit van de tweede generatie CIV’s, Adviesgesprek met het Center, oktober – november 2016.

42. Expert in de Expertcommissie Center voor Innovatief Vakmanschap middelbaar beroepsonderwijs voor Polymeren, Coatings en Composieten (PCC).

 • De Expertcommissie is samengesteld door het Platform Bèta Techniek. Taak: Monitor & Audit van de tweede generatie CIV’s, Adviesgesprek met het Center, Auditrapport, mei – juni 2017.

43. Expert in de Expertcommissie Center voor Innovatief Vakmanschap middelbaar beroepsonderwijs Eindaudit van de twee ‘groene’ CIV’s: Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

 • De Expertcommissie is samengesteld door het Platform Bèta Techniek. Taak: Monitor & Audit van de tweede generatie CIV’s, Interviews met stakeholders, Eindauditgesprek met het Center, Auditrapport, augustus – september 2017.

44. Expertlid van de SWOT-Commissie van de ‘groene’ Centers of Expertise hoger beroepsonderwijs Food en Open teelten.

 • De Expertcommissie is samengesteld door het Platform Bèta Techniek. Taak: Sterkte/Zwakte-analyse van de ‘groene’ CoE’s, Interviews met stakeholders, Presentatie en Adviesgesprek met de Centra, september - oktober 2017.

45. Expert in de Expertcommissie Center voor Innovatief Vakmanschap middelbaar beroepsonderwijs Eindaudit van de CIV’s Polymeren, Coatings en Composieten (PCC) en Maritieme Techniek.

 • De Expertcommissie is samengesteld door het Platform Bèta Techniek. Taak: Monitor & Audit van de tweede generatie CIV’s, Interviews met stakeholders, Eindauditgesprek, Auditrapport, november - december 2017.